A A A

IV.Obowiązki Biura rachunkowego.

IV.Obowiązki Biura rachunkowego.

 

 1. Do obowiązków Biura rachunkowego należy:

  1) prowadzenie ewidencji podatkowych Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

  2) dysponowanie prawami do używanych programów komputerowych, jeżeli są one wykorzystywane do prowadzenia ewidencji podatkowych Klienta,

  3) zapewnienie należytej ochrony dokumentom dostarczonym przez Klienta (w ramach posiadanych środków), celem zapobieżenia ich zniszczeniu się, zaginięciu lub wglądowi osób trzecich,

  4) zapewnienie bezpieczeństwa i poufności informacji uzyskanych w wyniku przetworzenia danych wynikających z dokumentów dostarczonych przez Klienta,

  5) najpóźniej na dzień przed terminem wymagalności, informowanie Klienta - w uzgodniony z nim jeden ze sposobów (za pośrednictwem telefonu, faksu lub drogą elektroniczną) - o wysokości ciążących na nim zobowiązaniach podatkowych za dany okres rozliczeniowy; jeżeli Zleceniodawca nie wskazał sposobu komunikowania się z nim w tej sprawie lub skomunikowanie się z nim nie jest możliwe, na Zleceniodawcę przechodzi obowiązek skontaktowania się z Biurem rachunkowym w tej sprawie,

  6) zapewnienie materiałów, sprzętu i oprogramowania komputerowego niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

  7) utrzymywanie stałego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów prowadzących usługowo księgi rachunkowe lub podmiotów świadczących czynności doradztwa podatkowego (...),

  8) zachowanie w tajemnicy zawodowej informacji pozyskanych w drodze wykonywania Umowy lub pozostających w związku z udzieloną mu radą, przekazaną informacją lub prowadzoną sprawą.

 2. Na żądanie Klienta, Biuro rachunkowe może nieodpłatnie uczestniczyć w czynnościach kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej albo reprezentować Klienta w toku tych postępowań, jeżeli:

  1) zakres przedmiotowy kontroli pokrywa się z okresem wykonywania Umowy,

  2) Umowa nadal jest realizowana przez strony,

  3) czynności kontrolne bezpośrednio są wykonywane w siedzibie Biura rachunkowego lub w siedzibie urzędu skarbowego lub urzędu kontroli skarbowej.

  W razie, gdyby powyższe czynności wiązały się z koniecznością podróży zamiejscowej, Zleceniobiorcy przysługuje zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.