A A A

Dotacja na pokrycie kosztów a VAT

Czy dotacja przyznana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie powodowała podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn.zm.)?

 

Przykład:

Fundacja Ł.A. jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Fundacja zawarła z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP umowę, mocą której przyjęła zlecenie wykonania zadania publicznego pod tytułem: Warsztaty …. Przedmiotowa umowa zobowiązuje Fundację do zorganizowania, przeprowadzenia i rozliczenia zadania publicznego w określonym czasie i do złożenia sprawozdania według określonego wzorca. Zgodnie z treścią załącznika do umowy, ustalony na kwotę 66200 zł koszt wykonania zadania ma być pokryty następująco: 30000 zł ma być pokryte rzeczoną dotacją, 26200 zł ma być pozyskane z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego a 10000 zł ma stanowić wkład osobowy Fundacji, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna. Odpowiednio udział procentowy źródeł finansowania kształtuje się następująco: 45,31% (dotacja Ministerstwa), 39,58% (uczestnicy szkolenia), 15,11% (Fundacja). Adresatami zadania publicznego są członkowie samorządów uczelni wyższych. Na koszt wykonania zadania składają się koszty: wynagrodzeń i honorariów, transportu, zakwaterowania, wyżywienia, wynajmu sali wykładowej oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia oraz doręczenia tych materiałów i zaproszeń. Wpłaty uczestników szkolenia będą udokumentowane fakturami vat (i ewentualnie zarejestrowane w kasie rejestrującej jeśli nabywcami będą osoby wskazane w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT) i będą stanowiły przychód Fundacji. Wpłaty te będą pobierane zgodnie z ustaleniami zawartej z Ministerstwem umowy w celu pokrycia 39,58% kosztów szkolenia, w szczególności zaś kosztów wynagrodzeń i honorariów, transportu, wynajmu sali wykładowej, materiałów, skryptów i zaproszeń oraz ich rozesłania. Przychody te będą sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 85.59.19.0 jako usługi pozaszkolnych form edukacji i będą podlegały podatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej. Dotacja z Ministerstwa również będzie rozpoznana jako przychód w rozumieniu art. 16 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. za Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn.zm.) ale zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 47 tej ustawy od tego podatku wolna.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 54, poz. 535 z późn.zm.), zwanej dalej UPTU, obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi.

 

Z treści cytowanego przepisu wynika, iż w sytuacji gdy podatnik, w związku z daną dostawą towarów lub wykonaniem konkretnych usług, otrzyma dofinansowanie w postaci dotacji czy subwencji, stanowiące w istocie dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju świadczenie stanowi uzupełniający - obok ceny - element podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Kryterium uznania dotacji za zwiększającą obrót stanowi stwierdzenie, iż to dofinansowanie dokonywane jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dofinansowania niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem, nie stanowią obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 UPTU. Otrzymana dotacja ma na celu częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania publicznego, które nie byłoby w ogóle możliwe do wykonania, gdyby nie fakt udzielenia dotacji, wynikającej z zawartej z Ministerstwem umowy. Przyznana dotacja ma charakter zakupowy. Nie zwiększa ona zatem podstawy opodatkowania obrotu, ponieważ dotacja nie ma wpływu na cenę usługi, lecz przeznaczona jest na kosztów realizacji projektu.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn.zm.).

Zob. indywidualna interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, sygn.. IPTPP1/443-982/11-4/RO z dnia 23.02.2012 r..

 

Autor: mgr Mariola Kaźmierczak - doradca podatkowy (nr 01259)

Data: 17.11.2012 r.