A A A

Rozdział X Odpowiedzialność dyscyplinarna

Art. 16

Za naruszenie zasad etyki doradca podatkowy podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Doradca podatkowy ma obowiązek powiadomić podmiot zatrudniający o wszczętym lub toczącym się przeciwko niemu postępowaniu dyscyplinarnym, karnym lub karnym skarbowym, związanym z wykonywanym zawodem.
W razie prawomocnego skazania doradcy podatkowego za przestępstwo w sprawie karnej lub karnej skarbowej Rzecznik Dyscyplinarny lub jego zastępca wszczyna postępowanie wyjaśniające.