A A A

Rozdział VII Prowadzenie sprawy podatkowej i zwrot dokumentacji

Art. 12

Doradca podatkowy powinien informować klienta o przebiegu sprawy i jej wyniku.
Doradca podatkowy ma obowiązek informować klienta o przysługujących mu środkach odwoławczych od orzeczenia kończącego postępowanie w danej instancji.
Doradca podatkowy może zaniechać wniesienia środka odwoławczego tylko na żądanie lub za zgodą klienta, wyrażone w miarę możliwości na piśmie.
Doradcy podatkowemu wolno zrezygnować z przyjętego zlecenia bądź pełnomocnictwa w taki sposób, by klient mógł skorzystać z pomocy prawnej innej osoby. Doradca podatkowy ma obowiązek poinformowania klienta o skutkach cofnięcia pełnomocnictwa, a w szczególności o upływie istotnych terminów.
Doradca podatkowy powinien zapewnić zastępstwo w przypadku czasowej niemożności prowadzenia sprawy.
Art. 13

Doradca podatkowy ma obowiązek bezzwłocznie zwrócić klientowi, na jego żądanie, oryginały dokumentów stanowiące własność klienta w przypadku rozwiązania z nim umowy.
Doradcy podatkowemu nie wolno uzależnić wydania dokumentów klienta od uprzedniego uregulowania przez niego należnego wynagrodzenia. Jeżeli w związku z wydaniem dokumentów klientowi powstaje konieczność sporządzenia ich kopii dla potrzeb archiwizacji określonych w odrębnych przepisach, doradca podatkowy ma prawo żądać zwrotu uzasadnionych kosztów.