A A A

Rozdział VI Wynagrodzenie

Art. 11

Określenie zasad ustalania wynagrodzenia musi nastąpić przed rozpoczęciem świadczenia usług przez doradcę podatkowego. W przypadku pomocy prawnej udzielanej przez doradcę podatkowego z urzędu obowiązują doradcę podatkowego zasady określone w art. 41a i 41b ustawy o doradztwie podatkowym.
Zaleca się, dla celów dowodowych, zawieranie umów pisemnych.
Doradca podatkowy nie powinien zawierać z klientem umowy, na mocy której klient zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za jej prowadzenie jedynie proporcjonalnie do osiągniętego wyniku (pactum de quota litis). Dopuszczalna jest natomiast taka umowa, w której przewiduje się dodatkowe wynagrodzenie za pomyślny wynik sprawy.
Jeżeli w umowie z klientem ustalone jest wynagrodzenie za pomoc z urzędu, doradca podatkowy nie może przyjmować innego poza urzędowym wynagrodzenia za przeprowadzenie sprawy objętej tym wynagrodzeniem.