A A A

Rozdział V Konflikt interesów

Art. 10

Doradca podatkowy nie podejmuje działań w sprawach, w których przypuszczalne jest wystąpienie konfliktu interesów.
Konflikt interesów może występować w szczególności, gdy:
doradca podatkowy lub jego spółka doradztwa podatkowego występuje w charakterze doradcy podatkowego dla stron tej samej transakcji mających przeciwstawne interesy, chyba że strony pisemnie zaakceptują ten stan rzeczy,
sytuacja procesowa reprezentowanych przez doradcę podatkowego podmiotów jest tak powiązana, że sukces jednego z nich może oznaczać porażkę drugiego, chyba że strony pisemnie zaakceptują ten stan rzeczy.
Konflikt interesów nie występuje tylko z tego powodu, że doradca podatkowy lub spółka doradztwa podatkowego obsługuje różne podmioty prowadzące wobec siebie interesy konkurencyjne, chyba że zobowiązał się do powstrzymania się od obsługi podmiotów konkurencyjnych.
W przypadku potencjalnego lub zaistniałego konfliktu interesów doradca podatkowy powinien podjąć kroki zmierzające do jego eliminacji lub zaprzestać świadczenia usług powodujących konflikt.