A A A

Kim jest doradca podatkowy

Doradca podatkowy to w Polsce nowy zawód. Choć formalnie istnieje od kilku lat (od 1 stycznia 1997r.), to tak naprawdę jest nieznany i niestety często utożsamiany z księgowym, co jest oczywistym nieporozumieniem. Doradca podatkowy ma o wiele szersze uprawnienia.

Wizyta u doradcy podatkowego może uchronić od kłopotów, a także przynieść oszczędności finansowe. Często bywa tak, że podatnicy nie wiedzą o przysługujących im prawach lub o ciążących na nich obowiązkach. Doradca podatkowy może zapewnić pełną obsługę zarówno w zakresie rachunkowości, jak i zobowiązań podatkowych oraz innych zobowiązań publicznoprawnych. Może być przydatny nie tylko przedsiębiorcom, ale każdej osobie rozliczającej się z fiskusem.Zgodnie z ustawą czynności doradztwa podatkowego obejmują:


1) udzielanie podatnikom płatnikom i inkasentom na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami,

2) prowadzenie na rzecz podatników, płatników i inkasentów ksiąg podatkowych i innych ewidencji dla celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,

3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tym zakresie,

4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych wyżej w punkcie 1.Zawodowe wykonywanie czynności doradztwa podatkowego zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych, którymi są:


• osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych,

• adwokaci i radcowie prawni,

• biegli rewidenci, którzy nie są uprawnieni do wykonywania czynności wymienionych wyżej w punkcie 4.


Niektóre czynności zastrzeżone dla doradców podatkowych, tj. wykonywanie w imieniu i na rzecz podatnika czynności polegających wyłącznie na prowadzeniu ksiąg rachunkowych bądź innych ksiąg i ewidencji dla celów podatkowych oraz sporządzanie zeznań i deklaracji na podstawie danych wynikających z tych ksiąg, mogą również świadczyć osoby uprawnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.), do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.Doradca podatkowy ma status wolnego zawodu.Doradca podatkowy może wykonywać ten zawód jako:

• osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek,

• uczestnik spółki niemającej osobowości prawnej (cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej) pod warunkiem, że komplementariuszami w spółce komandytowej i spółce komandytowo-akcyjnej oraz wspólnikami w pozostałych spółkach są wyłącznie doradcy podatkowi, adwokacji i radcowie prawni, biegli rewidenci i rzecznicy patentowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5.lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 126. poz. 1069 z późn.zm.), z tym że większość komplementariuszy w spółce komandytowej i spółce komandytowo-akcyjnej oraz wspólnikami w pozostałych spółkach muszą stanowić doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni lub biegli rewidenci.

• osoba pozostająca w stosunku pracy z innym doradcą podatkowym, adwokatem lub radcą prawnym albo biegłym rewidentem, albo też z innym podmiotem uprawnionym do wykonywania czynności doradztwa podatkowego na mocy ustawy.Doradca podatkowy wykonujący ten zawód może prowadzić działalność gospodarczą lub być zatrudniony, jeżeli jej wykonywanie lub to zatrudnienie:

- nie powoduje konfliktu interesów i niezgodności między poszczególnymi rodzajami działalności lub zatrudnienie,

- nie narusza niezależności i bezstronności doradcy podatkowego,

 

- nie pozostaje w sprzeczności z zasadami etyki zawodowej doradcy podatkowego.Tytuł doradcy podatkowego podlega ochronie prawnej.Tytuł doradcy podatkowego i tym samym uprawnienie do wykonywania zawodu nabywa się przez wpis na listę doradców podatkowych, prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Wpis następuje na wniosek osoby zainteresowanej, po spełnieniu przez nią wymogów określonych w ustawie.

Na listę doradców podatkowych może być wpisana osoba, spełniająca łącznie następujące warunki:

- ma pełną zdolność do czynności prawnych,

- korzysta z pełni praw publicznych,

- jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego

- posiada wyższe wykształcenie,

- odbył w Polsce dwuletnią praktykę zawodową,

- złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego,

- wystąpił z wnioskiem o wpis na listę, nie później niż w okresie 3 lat od złożenia egzaminu.