A A A

1 przykład

Inspektor kontroli skarbowej z U.K.S. w O. wszczął postępowanie kontrolne w „P.” Spółce z o.o. z siedzibie w W.. W wyniku tej kontroli wydał decyzję nr KS 70531-190/W-4/2001/11/VI-VII/99 z dnia 14.08.2001 r. w której określił:

- 82.209,00 zł podatku od towarów i usług za m-c VI 1999 r. (plus 77.418,40 zł odsetek zwłoki),

- 31.047,00 zł podatku od towarów i usług za m-c VII 1999 r. (plus 28.370,20 zł odsetek zwłoki),

- 33.976,00 zł dodatkowego zobowiązania w podatku od towarów i usług (plus 2.276,90 zł odsetek zwłoki).

Podstawą faktyczną było wystawienie i wprowadzenie do obrotu prawnego faktury vat dokumentującej sprzedaż, która faktycznie nie miała miejsca. Podstawą prawną był art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 z późn.zm.).

Właściwy miejscowo dla spółki Urząd Skarbowy w W. odmówił wstrzymania wykonania w/w decyzji. Izba Skarbowa w W. również utrzymała decyzję inspektora w mocy. Spółka zapłaciła łącznie kwotę 255.339,50 zł. Równocześnie, wobec kierownika jednostki zostało wszczęte postępowanie karne skarbowe o przestępstwo skarbowe.

Naczelny Sąd Administracyjny w W. - biorąc pod uwagę wykładnię gramatyczną i systemową art. 33 ust. 1 w/w ustawy - uchylił decyzję Izby Skarbowej zasądzając na rzecz Spółki 10.000,00 zł kosztów sądowych, ta zaś uchyliła decyzję inspektora i przekazała mu sprawę do ponownego rozpoznania. Po dalszym postępowaniu wyjaśniającym, inspektor kontroli skarbowej wydał wynik kontroli, w którym ustalił, iż brak jest "...podstaw do zastosowania w przedmiotowej sprawie art. 33 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.".

W skutek dalszego postępowania o zwrot nadpłaty, spółce zwrócona została w/w kwota wpłacona przez nią wraz z kwotą 100.548,70 zł odsetek należnych podatnikowi, o których mowa w art. 78 par. 1 Ordynacji podatkowej.